Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Important Stuff, gevestigd te Amsterdam Versie geldig vanaf 01-02-2010

Importantshop.nl streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van Importantshop.nl, dan worden wij daar graag telefonisch of per e-mail van op de hoogte gebracht.

1. Algemeen
1-1 Onder `Importantshop` wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Important Stuff.
1-2 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
1-3 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
1-4 Importantshop.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.

2. Prijzen
Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro`s (€) uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW) en excl. verzendkosten.

3. Verzendkosten
3-1 Voor verzending van de producten brengt Importantshop.nl portokosten in rekening.
3-2 De hoogte van de portokosten binnen Nederland is afhankelijk van het gewicht en de totale afmeting van de bestelling.
3-3 Afhankelijke van het aantal artikelen/volume verzenden wij uw bestelling in een envelop of pakket. Buiten Nederland gelden andere tarieven. Wij hanteren hiervoor de standaardtarieven van TNT post.

4. Betaling
4-1 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
4-2 Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. U kunt betalen via een overschrijving per bank- of girorekening, of via Ideal op de website.
4-3 Importantshop.nl verzendt een bevestiging per e-mail als uw betaling binnen is.

5. Levering
5-1 Een door Importantshop.nl opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Importantshop.nl zijn, waarna Importantshop.nl zal trachten om binnen 7 dagen en max. 30 dagen de levering te doen plaatsvinden.
5-2 Mocht om een of andere reden aanbieding bij het transportbedrijf binnen genoemde tijd niet mogelijk zijn, dan wordt telefonisch of per mail contact met u opgenomen.
5-3 Alle artikelen zijn uit voorraad leverbaar, tenzij anders aangegeven. Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. Indien Importantshop.nl uw bestelling binnen 30 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en heeft u de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.
5-4 Importantshop.nl is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door het transportbedrijf.
5-5 In geval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, evenals het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

6. Retourneren
6-1 Importantshop.nl doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Bent u desondanks niet tevreden met (een deel van) uw bestelling, dan kunt u deze artikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling op eigen kosten retourneren.
6-2 Wij stellen het op prijs indien u hier voorafgaand via e-mail melding van maakt aan Importantshop.nl.
6-3 Na ontvangst van de retourzending zal Importantshop.nl het betaalde bedrag (excl. gemaakte portokosten) binnen 30 dagen terugstorten op uw bankrekening.
6-4 Er wordt niet teruggenomen of geruild indien:
• De artikelen gebruikt zijn
• De originele factuur niet meer bestaat, is veranderd of onleesbaar is gemaakt
6-5 Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal Importantshop.nl zorgdragen voor het verzenden van de juiste artikelen.

7. Aansprakelijkheid
7-1 Het grootste deel van de producten die Importantshop.nl te koop aanbiedt worden in Nepal met zorg, met de hand gemaakt. Elk product is dus uniek en kan net iets anders uitpakken dan de getoonde foto’s op de website.
7-2 De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen
7-3 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Importantshop.nl kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Importantshop.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
7-4 Importantshop.nl is niet verantwoordelijk voor type-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Importantshop.nl zo spoedig mogelijk worden aangepast.
7-5 Importantshop.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

8. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Importantshop.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Importantshop.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9. Privacystatement
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Importantshop.nl gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

10 Garantie
10-1 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Importantshop.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Importantshop.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan Importantshop.nl schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
10-2 Indien klachten van de afnemer door Importantshop.nl gegrond worden bevonden, zal Importantshop.nl l naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Importantshop.nl en mitsdien het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Importantshop.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Importantshop.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Importantshop.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
10-3 Importantshop.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
10-4 Deze garantie geldt niet indien:
• Zolang de afnemer jegens Importantshop.nl in gebreke is
• De originele factuur niet meer bestaat, is veranderd of onleesbaar is gemaakt
• De slijtage van het product als normaal beschouwd kan worden
• U zelf heeft getracht een gebrek te herstellen of dit door derden heeft laten doen
• Gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik
• Beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

11. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Importantshop.nl

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)